facebook logo

Tai yra trumputės maldelės, prie Dievo besiveržiančios širdies šauksmas. Jų tikslas yra sielos vienybė su Dievu.
Šalia ryto ir vakaro maldų, bet kuriuo paros metu, kad ir ką beveiktume, galime žodžiu ar vien mintimis šauktis Dievo tokiomis ir panašiomis maldelėmis:

 • Viešpatie, padėk man! Viešpatie, teįvyksta tavo valia!
 • Mano Jėzau, aš noriu būti visas (­a) tavo! Mano Jėzau, gailestingumo!
 • Švelnioji mano Jėzaus Širdie, padaryk taip, kad aš tave mylėčiau vis labiau ir labiau!

Iš Naujojo Testamento:

 • Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. (Lk 23,34)
 • Tėve, tegul visi bus viena. (Jn 17,21)
 • Štai aš Viešpaties tarnaitė. (Lk 1,38)
 • Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę! (Lk 23,42)
 • Viešpatie, ką nori, kad daryčiau? (Apd 22,10)
 • Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. (Jn 21,17)
 • Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui! (Lk 18,13)

Rekomenduotos šv. Josemarios Escrivos:

 • Mano Jėzau, aš tave myliu. Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu!
 • Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu! Padaryk, kad tave dar labiau mylėčiau, padidink mano meilę.
 • Jėzau, Dovydo sūnau, pasigailėk manęs! Viešpatie, padėk mano netikėjimui!
 • Viešpatie, padaryk, kad regėčiau! Kad regėčiau, ko tu iš manęs tikiesi, ir kad atkakliai to laikyčiausi.
 • Padaryk, kad aš tavęs nepalikčiau, padaryk, kad mane pripildytų tavo Dvasios ugnis!

Nukreiptos į Dievą:

 • O Švenčiausioji Trejybe! (šv. Pranciškus Ksaveras) Dieve, pasigailėk manęs! (šv. Jonas Auksaburnis) Dieve, myliu tave visa širdimi.
 • Mano Dievas ir mano viskas! (šv. Pranciškus Asyžietis) Dieve, aš visą save atiduodu tau! (šv. Alfonsas Liguori)
 • Dieve, tu esi visagalis, padaryk mane šventą. (šv. Alfonsas Liguori)
 • Dieve, mano vienintelis turte, man tu esi viskas; tegul aš būsiu viskas tau.
 • Dieve, padaryk, kad aš tave mylėčiau, ir kad vienintelis atlygis už mano meilę būtų tai, kad mylėčiau tave vis labiau. (šv. Ignacas)
 • Viešpatie, aš tikiu, bet padėk mano netikėjimui. Viešpatie, aš tikiu, bet padėk mano silpnumui.

 

 • Išmokyk mane vykdyti tavo valią, Viešpatie, nes tu esi mano Dievas. Teesie tavo valia! (šv. Brigita)
 • Dėl tavęs, Viešpatie!
 • Tebūnie pašlovintas Viešpaties vardas!
 • Suteik man malonę, Viešpatie, niekuomet tavęs neįžeisti. Viešpatie, padidink mūsų tikėjimą.
 • Dieve, aš su malonumu mirštu iš meilės tau. Išvaduok mane, Viešpatie, iš mano priešų.
 • Amžinasis Tėve, aukoju tau tavo dieviškojo Sūnaus brangųjį Kraują už nusidėjėlius, mirštančiuosius ir mirusiuosius.
 • Amžinasis Tėve, aukoju tau Jėzaus Kristaus brangiausiąjį Kraują permaldavimui už savo nuodėmes ir už šventosios Bažnyčios poreikius.
 • Amžinasis Tėve, aukoju tau mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Žaizdas mūsų sielų žaizdų išgydymui. (ses. Marija Marta Chambon)

Nukreiptos į Jėzų:

 • Viešpatie Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio (­ės). (rusų piligrimas) Jėzau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs.
 • Pasaulio Išganytojau, pasigailėk mūsų. Mano Jėzau, gailestingumo! (šv. Leonardas)
 • Mano Jėzau, atleidimo ir gailestingumo dėl tavo šventų Žaizdų nuopelnų! (ses. Marija Marta Chambon)
 • Jėzau, išgelbėk mane.
 • Saldžiausiasis Jėzau, būk ne mano Teisėjas, bet mano Išganytojas! (šv. Jeronimas Émilien) Saldžiausiasis Jėzau, padidink manyje tikėjimą, viltį bei meilę ir duok man sugrudusią bei nuolankią širdį.
 • Mano Jėzaus Širdie, aš nebenoriu tavęs skaudinti.
 • Švelnioji mano Jėzaus Širdie, padaryk, kad mylėčiau tave vis labiau ir labiau. Jėzau, švelnusis ir nuolankiaširdi, padaryk mano širdį panašią į savo Širdį.
 • Jėzau, mano Dieve, myliu tave labiau už viską. Jėzau, pasitikiu tavimi! (šv. Faustina)
 • Dieviškoji Jėzaus Širdie, atversk nusidėjėlius, išgelbėk mirštančius, išvaduok šventas skaistyklos sielas!
 • Švenčiausioji Jėzaus Širdie, pasitikiu tavimi. Švenčiausioji Jėzaus Širdie, tikiu tavo meile man. Švenčiausioji Jėzaus Širdie, teateinie tavo karalystė!
 • Tebūnie Švenčiausioji Jėzaus Širdis aukštinama, garbinama ir šlovinama visame pasaulyje per visus amžių amžius.

Nukreipta į Šventąją Dvasią:

 • Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir uždek jose savo meilės ugnį.


Nukreiptos į Mariją:

 • Saldžioji Marijos Širdie, būk mano išganymas.
 • Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. Marija, krikščionių pagalba, melski už mane.
 • Šventoji Marijos Širdie, būk mano sielos išganymas. Marija, mūsų viltie, pasigailėk mūsų!

Nukreiptos į Jėzų, Mariją ir Juozapą:

 • Garbingasis šventasis Juozapai, globok mus, globok Šventąją Bažnyčią! Jėzau, Marija, Juozapai!
 • Jėzau, Marija, Juozapai, aš jums atiduodu savo širdį, savo protą ir savo gyvybę. (ses. Marija Marta Chambon)
 • Jėzau, Marija, Juozapai, būkite su manimi mano paskutinėje agonijoje.
 • Jėzau, Marija, Juozapai, padarykite, kad aš ramiai mirčiau jūsų šventoje draugijoje.

 


Šaltinis: http://dievogarba.wordpress.com/2012/06/04/strelines­maldos/