facebook logo

Krikstas.jpg

Kryžiaus ženklas reiškia Švč. Trejybės ir mirusio bei prisikėlusio Kristaus išpažinimą. Šiuo ženklu apeigų pradžioje pažymima krikštijamojo kakta. Taip jis įvedamas į Bažnyčios tikinčiųjų šeimą.
Vanduo yra būtinas žmogaus gyvybei ir kūno apvalymui. Krikšto vanduo pašventinamas malda. Per šį vandenį krikštijamajam suteikiamas naujas gyvenimas su Dievu.

Katechumenų aliejumi krikštijamojo krūtinė patepama apeigų pradžioje. Šis aliejus yra nuvalymo, sustiprinimo, išvadavimo iš nuodėmės ir Piktojo ženklas.

Krizmos aliejumi patepama ką tik pakrikštytojo kakta. Bibliniais laikais aliejumi būdavo patepami karaliai, kunigai ir pranašai. Krikštu suteikiama karališka, kunigiška ir pranašiška tarnystė. Tai Šventąja Dvasia užantspauduoto Dievo vaiko ženklas.

Baltas drabužis simbolizuoja Dievo dovaną - malonę. Tai skaistumo, šventumo ženklas. Žmogus raginamas šį šventumą saugoti visą gyvenimą.

Krikšto žvakė primena prisikėlusį Kristų - mūsų gyvenimo šviesą. Artėdamas prie Jėzaus žmogus tampa šviesos vaiku.


Kūdikių ir vaikų iki 7 m. amžiaus krikštas:

Norėdami pakrikštyti kūdikį ar vaiką iki 7 m., prašome susitarti ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį.
Tai galima padaryti bažnyčios zakristijoje kunigo budėjimo laiku. Atvykę registruotis tėveliai gaus krikšto anketą, kurioje bus prašomi pateikti duomenis apie vaiką, tėvus, krikštatėvius. Užpildytą anketą reikės atnešti į parapijos raštinę ne vėliau kaip dvi savaites iki krikšto. Krikšto vardą vaikui siūlome rinkti iš šventųjų vardų.


7 m. amžiaus ir vyresnių vaikų bei paauglių krikštas:

Nuo 7 metų  amžiaus ir vyresni vaikai bei paaugliai
Krikštijami tik praėję pasiruošimo krikštui ir Pirmajai komunijai programą. Pasiruošimo pamokos vyksta  nuo spalio mėnesio iki ŠV.Velykų kartą per savaitę,  darbo dienomis jūsų pasirinktu laiku.
Registracijos laikas skelbiamas rugsėjo mėnesio parapijos laikraštėlyje ir internetinėje svetainėje.
Pastaba: Vaikai ir paaugliai pasiruošimui Krikšto ir Eucharistijos sakramentams priimami nuo 8 metų amžiaus.


Suaugusiųjų krikštas:

Mūsų parapijoje suaugusieji krikštui  (kartu Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentui) ruošiami
nuo spalio iki balandžio mėnesio. Susitikimai vyksta antrą ir ketvirtą mėnesio sekmadienį 12.00 val. Pirmųjų susitikimų laikas skelbiamas rugsėjo mėnesio parapijos laikraštėlyje ir internetinėje svetainėje.


Kas gali būti krikšto tėvais:

-Tik katalikai;
-Ne jaunesni negu 16 metų;
-Jei yra susituokę (tarpusavyje arba iš skirtingų šeimų), jie turi būti priėmę Santuokos sakramentą;
-Priėmę Sutvirtinimo sakramentą, praktikuojantys katalikai, gyvenantys pagal tikėjimą bei prisiimamą pareigą.
Pastaba: Krikščioniui  ne katalikui leidžiama būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu (krikštamote) kataliku.


Krikšto apeigoms turėkite:

- krikšto žvakę;
- baltą krikšto drabužėlį (arba vaiką galite iš anksto aprengti baltos spalvos rūbais).

Po krikšto apeigų yra galimybė pašventinti dovanėles, skirtas vaikeliui, tačiau jos turi būti krikščioniško pobūdžio: Šv. Raštas, kryželiai, medalikėliai, šventųjų paveikslai. Kitokios dovanos nešventinamos.

Lankstinuką su šia naudingą informacija galite atsisiųsti čia: Lankstinukai

 
„Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs“ (Mt 28, 19–20).