facebook logo

freska MJūsų įvairia forma suteikta parama ir maldos už geradarius, šiandien leidžia džiaugtis suremontuotu ir įrengtu Bernardinų bendruomenės centru (trumpinys – BBC). Bendruomenės centro patalpos yra tinkamos vykdyti veiklą ištisus metus dėka įrengtos šildymo sistemos.

 

Bendruomenės centre yra įrengtos dvi patalpos užsiėmimams-susitikimams, kurių vienai suteiktas Šv. Klaros, kitai – Šv. Pranciškaus vardai. Bendruomenės centro koridorius paruoštas rengti parodas, koncertus, organizuoti su-sitikimus, peržiūras. Į dvi bendruomenės centro patalpas iki liepos mėn. persikels parapijos raštinė ir įsikurs klebonija.

 

Bebaigiant remonto darbus, sulaukėme ypatingos kaimynų, Vilniaus Dailės Akademijos, dovanos – Bernardinų bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame prof. Juozui Algirdui Pilipavičiui ir jo vadovaujamiems VDA studentams už gražiai restauruotas XVIII a. freskas klebonijoje ir koridoriaus skliaute atgimusį šv. Mykolą Arkangelą.

 


Bendruomenės centras veikia nuo 2015 m. pradžios, nežiūrint čia stovėjusių statybinių pastolių, – vyko sutuoktinių ruošimo mokymai, „Beta“ kurso ir kiti susitikimai, vaikų ruošimas pirmajai komunijai, buvo surengta keletas parodų .


Bernardinų bendruomenės centro remontui ir įrengimui per laikotarpį nuo 2014 m. kovo mėn. iki 2015 m. birželio 1 d. buvo gauta pinigais 88,9 tūkst. eurų paramos. Per šį laikotarpį buvo panaudota 87,9 tūkst. eurų, iš jų:
a) Patalpų remonto darbams ir medžiagoms – 31,1 tūkst. eurų;
b) Langams, durims, baldams ir įrangai – 44,9 tūkst. eurų;
c) Įvairių įmonių paslaugoms – 11,9 tūkst. eurų.
2015.06.01 Bendruomenės centro remonto ir įrengimo fonde buvo likę 1 tūkst. eurų.


Esame sulaukę reikšmingos nefinansinės paramos gaminiais, darbais: langus, patalpų sutvarkymo projektą, darbų priežiūrą, stiklines pertvaras, įvairiausių darbų ir paslaugų, kūrinį-padėką geradariams „Angelo sparnas“ – visa tai būtų kainavę ne vieną dešimtį tūkstančių eurų.


Telaimina Jus ir Jūsų gerus darbus Dievas!


Šiandien, po kiekvienų šv. Mišių kviečiame VISUS apsilankyti Bernardinų bendruomenės centre ir jį apžiūrėti.


Gintaras Bingelis
Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos Ekonominės tarybos narys